Berichten

Vijf jaar VN-verdrag Handicap. Waar staan we nu in Maastricht?

Vandaag is het precies vijf jaar geleden dat het ‘VN-verdrag Handicap’ in werking trad in Nederland. 14 juli 2016 was een historisch moment, want in het verdrag staat dat mensen met een beperking dezelfde rechten hebben als alle andere mensen. Hiermee is vastgelegd wat er allemaal moet gebeuren om de positie van mensen met een beperking in de samenleving te verbeteren.

Inclusie centraal

Het begrip inclusie staat hierbij centraal. Inclusie betekent letterlijk insluiting, als tegenovergestelde van uitsluiting. Het gaat erom dat iedereen écht mee kan doen in de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan wonen in een geschikte woning, aan winkelen, met de bus reizen, een terrasje pikken, naar school gaan en een paspoort aanvragen bij de gemeente. Het Rijk gaf gemeenten de opdracht om, samen met ervaringsdeskundigen, een Lokale Inclusie Agenda te maken. Hierin werd vastgelegd wat ze allemaal gaan doen om de ‘inclusieve stad’ te realiseren.

Maastricht voor Iedereen heeft de gemeente hierbij geholpen. Zo hebben we sinds 2016 een nulmeting en twee enquêtes uitgevoerd onder een grote groep mensen met een beperking. Aan de tweede enquête in 2018 deden maar liefst 450 mensen mee. De enquêtes leverden belangrijke informatie op, waarop de Maastrichtse Inclusie Agenda is gebaseerd. Verder denken we met de gemeente mee en geven we advies.

Mijlpalen

Het lustrum van het ‘VN-verdrag Handicap’ is een mooi moment om te kijken waar we nu staan. Er is in die vijf jaar hard gewerkt door de gemeente en er is al veel bereikt. Zo werden ambtenaren getraind door ervaringsdeskundigen over hoe ze mensen met een beperking beter kunnen bejegenen. Publieke gebouwen werden getest op toegankelijkheid door mensen met een beperking en toegankelijk gemaakt. Het pas verbouwde Centre Céramique is hiervan een goed voorbeeld. Daarnaast heeft een panel dat bestond uit mensen met uiteenlopende beperkingen, de communicatie van de gemeente getest. Binnen de gemeente is er een team ‘Inclusieve Communicatie’ samengesteld met de naam ‘Direct Duidelijk’. Samen met ervaringsdeskundigen werd een brochure ontwikkeld voor toegankelijke evenementen. Op 1 maart 2018 werd de drukbezochte conferentie ‘Inclusief Onderwijs’ georganiseerd en er zijn twee pilots inclusieve buurt gestart in Amby en in Wyck. Op de agenda staat nog een gastvrijheidsconferentie voor de horeca, winkels, organisaties, toeristische attracties en musea in Maastricht.

Samen werken aan inclusie

We mogen in Maastricht trots op zijn op wat er bereikt is.Maar ermoet ook nog veel gebeuren. Daar kan iedereen een steentje aan bijdragen; burgers, bedrijven en organisaties en ook mensen met een beperking zelf. Kijk voor meer informatie over hoe je kunt helpen onder ‘over ons’ en ‘wat kun jij doen’.

Verleden – heden – toekomst

In de komende tijd gaan we op onderzoek uit naar wat er ondertussen al gerealiseerd is en brengen we in kaart hoe dit ervaren wordt door mensen met een beperking. We blikken terug op hoe inclusie op de agenda is gezet in onze gemeente en kijken vooruit naar wat we nog allemaal kunnen verbeteren. Zodat we van Maastricht een plek maken waar iedereen fijn woont en meedoet. Ook als je beperkt bent of gehandicapt, op wat voor een manier dan ook. Maastricht voor Iedereen!

‘Misschien kan mijn dochter toch zelf haar post gaan begrijpen!’

Mensen met een verstandelijke beperking, mensen die blind zijn of die uit een andere cultuur komen, ouderen, en ga zo maar door.

Project ‘Inclusieve buurt’ van start in Wyck

‘Maastricht voor Iedereen’ gaat aan de slag in Wijck. Onder de titel ‘Wijck voor Iedereen’ werken we samen met onder andere the Masters en met buurtnetwerk Ceramique aan een inclusieve wijk. Doel is om te leren hoe we in een wijk meer om elkaar kunnen geven en hoe we dat vorm kunnen geven.

Iedereen doet mee in de gemeente Maastricht

De 10 dingen (in het kort) die de gemeente Maastricht gaat doen.

‘Maastricht voor Iedereen’ krijgt ANBI-status

De belastingdienst ziet ‘Maastricht voor Iedereen’ als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Kort gezegd: we hebben de ANBI-status gekregen. Hiermee erkent de belastingdienst dat we ons nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. De ANBI-status zorgt voor belastingvoordelen voor ons én voor degenen die ons steunen:

Aan de slag voor niet-westerse allochtonen

‘Maastricht voor Iedereen’ gaat aan de slag voor niet-westerse allochtonen met een beperking. De Gemeente Maastricht heeft ons subsidie toegekend om onderzoek te doen onder deze groep. Waar lopen met name oudere mensen met een niet-westerse achtergrond tegenaan in Limmel, Nazareth of in welke andere wijk dan ook?

Anekdotische verhalen van ……..

In deze rubriek starten we met anekdotische verhalen van burgers met een beperking. In hun eigen verhalen beleven we mee wat zij zoal meemaken.

Inspiratiebundel Organiseer Ervaringsdeskundigheid

Omdenken is soms lastig in de samenleving zoals we die hebben gebouwd. Maar wanneer je de verhalen kent van mensen die telkens weer over de drempels struikelen, zie je de noodzaak

Come Closer (film)

Uit onderzoek van de gemeente Maastricht is gebleken dat mensen met een beperking de meeste problemen en knelpunten ervaren in de bejegening jegens hen.

Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022

Op 25 juni heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Maastrichtse Inclusie Agenda 2019-2022’ vastgesteld. Graag informeer ik u over deze agenda, die een uitgebreid overzicht geeft van de inspanningen van de gemeente om de positie van mensen met een beperking in Maastricht te verbeteren.